Disclaimer Internetsite Ludwig & Van Dam advocaten

Ludwig & Van Dam franchise advocaten streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Ludwig & Van Dam franchise advocaten heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Ludwig & Van Dam franchise advocaten accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet altijd toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

  • ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  • ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • om de dienstverlening van Ludwig & Van Dam franchise advocaten uit te breiden, een en ander steeds overeenkomstig de wet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden door Ludwig & Van Dam franchise advocaten uitsluitend verwerkt: Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten de invloedssfeer van Ludwig & Van Dam advocaten en kunnen Ludwig & Van Dam franchise advocaten niet worden aangerekend. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ludwig & Van Dam franchise advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.