Franchise-kenniscentrum/ Nationale Franchise- en Formulebrief-publicaties

Ludwig en van Dam Advocaten publiceert om de week een juridische bijdrage aan de Nationale Franchise- en Formulebrief, die door First Formula electronisch wordt verspreid. Hieronder treft u de tot dusver verschenen bijdragen aan.


De professionele probleemoplosser: de rechter opnieuw uitgevonden

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In onze maatschappij is een waar alternatief circuit van probleemoplossers bestaan, onder meer in de vorm van mediators. Op zichzelf valt ieder initiatief om een probleem op te lossen toe te juichen, en daarmee de probleemoplosser. Dit betekent niet dat iedere probleemoplosser altijd even deskundig is. In franchisegeschillen worden juridische stellingen betrokken en dito oplossingsrichtingen begeleidt door zij die het zeggen te weten, maar daarvoor niet altijd de bagage in huis hebben. Het tegendeel komt ook voor: franchisegeschillen worden soms zo zeer beheerst door een juridisch kader als zodanig, dat een praktische oplossing in de weg wordt gestaan, ook inschakeling van een mediator. Wij kennen in ons land gelukkig goed opgeleide en deskundige probleemoplossers bij uitstek, te weten rechters. Niet zelden wordt reeds in een redelijk vroeg stadium van een procedure vandaag de dag door de rechter partijen gedwongen, met zachte of soms harde hand, een sluitende oplossing voor hun probleem te zoeken, daar waar partijen tot aan deze sturing door de rechter maar niet tot elkaar konden komen. Rechters zijn zeer bedreven in het beoordelen van geschillen, met inbegrip van franchisegeschillen. Dit betekend natuurlijk niet dat mediation daarmee per definitie niet geschikt is; door omstandigheden kan dit bij uitstek nu juist wel het geval zijn. Wordt echter het geschil niet opgelost, dan verdient het aanbeveling het geschil te laten beoordelen door de rechtelijke macht, ten einde zowel de kwaliteit van de rechtsgang als de rechtsbescherming voor alle partijen te waarborgen.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies