Prognoses

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Zoals bekend biedt een goed franchisegever aan zijn franchisenemer bij de start een deugdelijke investeringsexploitatieprognose. Uit deze investeringsexploitatieprognose dient de omzet en het resultaat voor de franchisenemer voor een periode van bijvoorbeeld drie jaar te kunnen worden afgeleid. Vanzelfsprekend heeft de franchisenemer in dezen een grote verantwoordelijkheid, door zelf zich actief te overtuigen van de juistheid van de verstrekte prognose.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Het komt geregeld voor dat filiaalmanagers worden uitgenodigd de vestiging waar zij werken te gaan franchisen. Dit biedt kansen, maar kan door de overgang ook allerlei onvoorziene risico`s met zich meebrengen.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Indien de franchisenemer zijn bedrijf wenst te verkopen, dan dient op een aantal zaken te worden gelet. De meeste van deze onderwerpen zijn doorgaans geregeld in de franchiseovereenkomst. Daarnaast speelt de franchisegever een grote rol bij de overdracht van het bedrijf van de franchisenemer.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Niet altijd wordt er bij het aangaan van de franchiseovereenkomst tijdig stil gestaan bij het feit dat en onder welke voorwaarden deze naar zijn aard tijdelijke overeenkomst ook weer eens zal eindigen. Beide partijen hebben er wel belang bij op voorhand te weten waar zij aan toe zijn.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Een bijzondere vorm van vrijwaring bestaat uit exoneratiebedingen die de franchisegever pogen te vrijwaren voor onjuiste prognoses. De meeste clausules in dit kader zijn zo absoluut en rigide van aard dat zij in rechte krachteloos zijn.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In diverse landen in de wereld is het fenomeen franchising onderhevig aan steeds stringentere regelgeving. Die regelgeving richt zich in zijn algemeenheid met name op hetgeen in het Engels zo mooi “pre-contractual disclosure” wordt genoemd, hier in Nederland bekend als pré-contractuele informatieverstrekking. In Nederland treffen wij enige regels daaromtrent aan in de Europese Erecode inzake Franchising, waaraan de leden van de Nederlandse Franchise Vereniging in beginsel gebonden zijn. Wetgeving is dat echter niet.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Regelmatig wordt in rechte discussie gevoerd over de vraag of tegenvallende bezoekersaantallen in een (nieuw) winkelcentrum verwijtbaar zijn aan de verhuurder. Onlangs zijn hier wederom enige uitspraken in gedaan. Deze uitspraken zijn van belang, omdat raming van bezoekersaantallen een onderdeel kunnen vormen van prognoses, zoals die ter beschikking worden gesteld aan de franchisenemer door de franchisegever. De verwijtbaarheid kan zich dan ook uitstrekken tot de franchisegever en zich derhalve niet alleen beperken tot de exploitant van het winkelcentrum.

Inhoud syndiceren