huurovereenkomst

Mr R.C.W.L. Albers

Franchisenemer, Franchisegever, Franchiseovereenkomst, Franchising, Franchisejuridisch, Huurovereenkomst, Concurrentiebeding, Ontbinding, Wezenlijke tekortkoming

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemer, Franchisegever, Franchisecontract, Franchising, Franchisejuridisch, Huurovereenkomst, Prijsbinding, Concurrentiebeding

Mr. A.W. Dolphijn

beëindiging franchiseformule, formulewijziging huurovereenkomst,onderhuurovereenkomst, franchiseovereenkomst

Gerechtshof Den Haag 16 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3720

Beëindiging franchiseformule en einde onderhuur

Kan de franchisegever - zonder schadeplichtig te zijn - de franchiseformule staken en bovendien de huurrelatie met de franchisenemer beëindigen, waarbij de franchisegever wel verdergaat met een webshop?

Mr. J. Sterk

Huurovereenkomst, franchiseovereenkomst, dwaling, onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming, schadevergoeding, kort geding

Mr A.W. Dolphijn

Gerechtshof Amsterdam

Franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, ontbinding, 

Mr T. Meijer

Onlangs werd in een uitspraak van een kantonrechter in kort geding het belang van een juiste koppeling tussen de franchiseovereenkomst en (onder)huurovereenkomst opnieuw duidelijk. In de tussen de franchisegever en franchisenemer gesloten franchiseovereenkomst werd een duidelijke koppeling opgenomen met de onderliggende onderhuurovereenkomst. De franchiseovereenkomst vermeldde eveneens dat de franchisegever en franchisenemer gezamenlijk een verzoek aan de bevoegde kantonrechter zullen richten om deze koppeling goed te laten keuren.

Mr A.C. van Engel

Een verhuurder kan onaangenaam verrast worden door een juridische splitsing. De nieuwe huurder die de verhuurder als gevolg van de splitsing krijgt opgedrongen, kan een financieel zwakke of een hem om andere redenen onwelgevallige partij zijn. Bij een juridische splitsing vindt vervanging van de huurder plaats zonder betrokkenheid van de verhuurder. Zijn toestemming is niet vereist en de indeplaatsstellingsprocedure zoals neergelegd in artikel 7:307 BW hoeft niet te worden doorlopen.

Mr J. Sterk

Koppeling van de huurovereenkomst aan de franchiseovereenkomst

Weinig zichtbaar is dat fusies van franchiseorganisaties niet zelden langs de weg van overname van vastgoed en/of huurrechten verlopen. In dit kader is de binding van die locaties aan de formules, versus zelfstandigheid, een actueel thema. Deze binding wordt naast concurrentiebedingen, koopopties en aanbiedingsverplichtingen in de franchiseovereenkomst ook langs de weg van het huurrecht gerealiseerd.

Mr A.E. van Engel

Franchiseovereenkomst, huurovereenkomst

Mr D.L. van Dam

(onder)huurovereenkomst, franchisegever, franchisenemer

Onlangs heeft de rechtbank vastgesteld dat overdracht van de franchiserechten van de ene franchisegever aan de andere, niet zonder meer betekent dat daarmee ook een eventuele (onder)huurovereenkomst tussen de franchisenemer en de nieuwe, verkrijgende franchisegever/hoofdhuurder tot stand is gekomen.

Inhoud syndiceren