franchiserecht

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In franchiserelaties wordt geregeld door de franchisegever bedrijfsruimte ter beschikking gesteld aan de franchisenemer alwaar de franchisevestiging geëxploiteerd wordt. Dikwijls geschiedt dit door middel van een afzonderlijke (onder)huurovereenkomst.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In de afgelopen jaren heeft inmiddels een ruime hoeveelheid jurisprudentie het licht doen zien betreffende het niet behalen van de prognoses door de franchisenemer. In het merendeel van deze uitspraken wordt het niet behalen van de prognoses door de franchisenemer gekoppeld aan de zorgplicht van de franchisegever. Indien de lijn van de diverse uitspraken wordt gevolgd, blijkt hieruit dat bij tegenvallende resultaten van de franchisenemer de franchisegever verplicht is advies en bijstand te verlenen teneinde het ongunstige financiële tij van de franchisenemer te keren.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Overleg tussen de franchisegever en de franchisenemer vindt in de praktijk nogal eens plaats door middel van een franchiseraad. In deze raad zijn doorgaans de franchisenemers representatief vertegenwoordigd, waarbij zij, tezamen met de franchisegever op gezette tijden een aantal zaken bespreken die in het belang zijn van de gehele franchise-organisatie. Doorgaans betreft het hier zaken als produktinnovatie, marketing etcetera. Een franchiseraad kent doorgaans een adviesbevoegdheid en geen beslisbevoegdheid.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Een voor zowel franchisenemer als franchisegever buitengewoon belangrijk onderwerp dat steevast in de franchise-overeenkomst is opgenomen, betreft de franchisevergoedingen, veelal aangeduid met de term franchisefee. In de praktijk komen diverse methoden voor om de hoogte en grondslag van die fee vast te stellen. De fee kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt in een percentage van de omzet, in een percentage van de totale inkoop van de franchisenemer of in een vast bedrag. Het onderscheid tussen bruto- en netto-begrippen kan daarbij ook nogal eens verschil uitmaken.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Indien in het kader van een franchiserelatie wordt gesproken over internet en e-commerce teneinde de goederen/diensten van de franchise-organisatie langs de digitale weg te verkopen, betreedt men het terrein van de Groepsvrijstellingsverordening en meer in het bijzonder de bepalingen betreffende actieve en passieve verkoop.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs heeft de nieuwe minister van Sociale Zaken, De Geus, de keus gemaakt dat hij voor eens en voor altijd een einde wil maken aan de discussie of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of een verkapte werkgevers/werknemersverhouding bij zelfstandigen (zonder personeel). Dit probleem speelt onder meer in de zakelijke dienstverlening.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Uittreedregelingen In franchise-overeenkomsten en daarmee vergelijkbare samenwerkingsovereenkomsten is met enige regelmaat een regeling opgenomen inhoudende dat de rechten uit die overeenkomst, al dan niet tezamen met het bedrijf van de franchisenemer, kunnen worden overgedragen onder specifieke in die overeenkomst opgenomen voorwaarden. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde is dat de rechten in kwestie eerst dienen te worden aangeboden aan de franchisegever.

J. van Koetsveld - Franchise advocaat

In de meeste franchise-overeenkomsten is bepaald dat na beëindiging van de franchise-overeenkomst de voormalige franchisenemer zich aan een concurrentiebeding dient te houden. Een concurrentiebeding geldt normaliter voor een periode van één jaar na beëindiging van de overeenkomst en tenminste voor het vestigingspunt dan wel het voormalige exclusieve rayon van de franchisenemer.

Inhoud syndiceren