franchiserecht

Mr J. van Koetsveld - Franchise advocaat

Naar verwachting zal op termijn van enkele maanden het nieuwe huurrecht in werking treden. Een en ander heeft gevolgen voor de koppeling van de duur van de huurovereenkomst aan die van de franchise-overeenkomst.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In de praktijk doen zich met enige regelmaat discussies voor bij beëindiging van de franchiserelatie tussen een franchisegever en één of meerdere franchisenemers omtrent de vraag of en in hoeverre de vertrekkende franchisenemer(s) gerechtigd is/zijn tot het voortgaand gebruik van de formulenaam. Met name doet deze discussie zich voor in het geval een collectief van franchisenemers afscheid neemt van de franchisegever en in het bijzonder wanneer het in een dergelijk geval alle franchisenemers van de organisatie betreft.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Franchise-overeenkomsten bevatten een enkele keer geschillenregelingen die bevoegdheden toekennen aan de franchisenemer(s), de franchiseraad en/of een franchisevereniging. Bij dergelijke geschillen oordelen - vertegenwoordigingen van - franchisenemers dus direct of indirect over hun (voormalige) collegae.

Mr M.S.J. Steenhuis, Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een besluit genomen ten aanzien van de door Heineken ter ontheffing voorgelegde bierleveringsovereenkomsten. In dit besluit heeft de NMa geoordeeld dat zogenaamde bierleveringsovereenkomsten niet onder het kartelverbod van artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) vallen. In het navolgende zal een en ander worden toegelicht. Hierbij zij opgemerkt dat de overeenkomsten van Heineken uitsluitend betrekking hebben op de afname van tapbier en tevens opzegbaar zijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Mr J. van Koetsveld - Franchise advocaat

In vervolg op de bijdrage in de vorige Nieuwsbrief wordt deze keer ingegaan op de (mogelijkheden van) inperking van het exclusieve franchisegebied. In de meeste franchise-overeenkomsten wordt aan de franchisenemer een exclusief franchisegebied toegekend. Het is de franchisegever in dat geval niet toegestaan binnen het exclusieve gebied, dat bestaat uit een straat, een wijk, een stad of zelfs een gemeente, zelf een vestiging te openen dan wel franchiserechten aan een derde te verstrekken.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In de meeste franchise-overeenkomsten is een exclusief gebied opgenomen ten behoeve van de franchisenemer. De kern van die exclusiviteit is dat noch de franchisegever noch collega-franchisenemers in dat exclusieve gebied met de betrokken franchisenemer concurrerende activiteiten mogen ontplooien. Eigen vestigingen noch franchisevestigingen, anders dan die van de betrokken franchisenemer zelf, mogen zich derhalve in dat rayon vestigen.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Onlangs is er van de zijde van de staatssecretaris van financiën nadere duidelijkheid geschapen omtrent de beoordelingscriteria inzake de zelfstandigheid van de franchisenemer. Indien deze zelfstandigheid in het geding is, kan er sprake zijn van zogehete fictieve dienstbetrekking. Hierbij is er tussen de franchisegever en de franchisenemer als het ware een verkapte werkgevers- werknemersrelatie ontstaan met alle gevolgen van dien.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Recentelijk, op 1 oktober 2002, heeft de Europese Commissie een nieuwe groepsvrijstellingsverordening het licht doen zien. Het betreft hier een groepsvrijstellingsverordening voor de autobranche. De Europese Commissie heeft ervoor gekozen om deze vorm van distributie-overeenkomsten, te weten distributie van motorvoertuigen, niet onder het (algemene) regime van de groepsvrijstellingsverordening van verticale overeenkomsten te laten vallen. In plaats daarvan is een verordening uitgegeven die meer specifiek op de autobranche is toegesneden.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 31 oktober 2002, welke uitspraak is gedaan naar aanleiding van een hoger beroep, ingesteld tegen een eerder kort gedingvonnis, is geoordeeld dat een exclusieve afnameverplichting betreffende bier en aanverwante produkten is toegestaan, omdat, aldus het Gerechtshof, deze valt onder de vrijstelling van de Verordening betreffende de toepassing van artikel 81 lid 3 van het EG-verdrag op groepen verticale overeenkomsten, de zogenaamde Groepsvrijstellingsverordening, en haar voorgangster.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In franchise-overeenkomsten zijn nog al eens bedingen opgenomen die voortzetting van de franchise-relatie afhankelijk maken van de tussen franchisegever en franchisenemer in de toekomst te bereiken overeenstemming op basis van "de dan geldende franchise-overeenkomst".

In de praktijk betekent dit dat de franchisenemer op het moment van contractsverlening geconfronteerd kan worden met een nieuwe franchise-overeenkomst.

Inhoud syndiceren