franchiserecht

Mr J. van Koetsveld - Franchise advocaat

Veel afnemers, waaronder franchisenemers, zijn van mening dat in Nederland sprake is van een leveringsplicht, inhoudende dat leveranciers verplicht zijn goederen te leveren indien door een potentiële afnemer een bestelling wordt geplaatst. Meer in het bijzonder zou sprake zijn van een leveringsplicht indien reeds gedurende langere tijd leveringen zijn verricht aan de betreffende afnemer. In het hiernavolgende wordt ingegaan op de vraag of deze veronderstelling een juiste is.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Franchising mag zich de laatste jaren in een steeds stijgende belangstelling verheugen. Het is al vaker aan de orde geweest: verloopt de samenwerking in het kader van een franchise-formule naar behoren, dan hebben zowel de franchisegever als zijn franchisenemers baat bij die samenwerking als gevolg van onder andere schaalvergroting, kennisdeling en ondersteuning en begeleiding met raad en daad. In de praktijk komt het echter nog al eens voor dat een franchise-formule wordt geïntroduceerd in een branche die zich naar zijn aard niet in de eerste plaats voor franchising leent.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Enige tijd geleden heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een baanbrekende uitspraak gedaan die voor alle franchise-organisaties in Nederland van groot belang is.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In Nederland wordt druk gebouwd. Nieuwe winkelcentra verrijzen her en der. Oude worden gemoderniseerd en verbouwd. Een en ander biedt de detailhandel, en dus ook franchise-organisaties, diverse kansen, doch ook bedreigingen. In de praktijk komt de laatste tijd steeds vaker voor dat bestaande locaties als gevolg van nieuwe ontwikkelingen elders, of herstructureringen van bestaande winkelcentra, plotseling veel minder “in de loop” lijken te liggen dan aanvankelijk het geval was. Andersom komt ook voor doch, wellicht voor de hand liggend, daar wordt dezerzijds niet altijd van vernomen.

Mr J. van Koetsveld - Franchise advocaat

Met ingang van 1 augustus 2003 is de nieuwe huurwetgeving in werking getreden. Voor de huur van bedrijfsruimte heeft de nieuwe huurwetgeving weinig gevolgen. De wettelijke huurbescherming voor een periode van vijf plus vijf jaar blijft gehandhaafd. In deze bijdrage zullen een aantal wijzigingen ten aanzien van de huur van bedrijfsruimte aan de orde worden gesteld.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In franchise-overeenkomsten zijn nogal eens beknopte regelingen opgenomen met betrekking tot leverings- en betalingsvoorwaarden. Doorgaans beperken deze regelingen zich tot een betalingstermijn, soms aangevuld met een sanctie wanneer deze termijn (meestal 14 dagen) wordt overschreden. Daarnaast hanteert de franchise-organisatie echter ook nog al eens algemene voorwaarden, wanneer de franchisegever in kwestie tevens leverancier van produkten en/of diensten aan de franchisenemer is.

Mr M.S.J. Steenhuis, Ludwig & Van Dam advocaten - Franchise advocaat

Recentelijk is er in deze artikelenreeks een artikel verschenen betreffende horeca-overeenkomsten. In dit artikel werd een besluit van de Nederlands Mededingingsautoriteit (NMa) ten aanzien van de door Heineken ter ontheffing voorgelegde bierleveringsovereenkomsten besproken.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In de aard van een franchiseverhouding ligt in zijn algemeenheid besloten dat, op basis van een franchise-overeenkomst, aan de franchisenemer gedurende de looptijd daarvan diverse intellectuele eigendomsrechten in gebruik worden gegeven door de franchisegever. Te denken valt daarbij aan de formulenaam, logo’s, slagzinnen en huisstijlen, tot het gebruik waartoe de franchisenemer, zonder zijn band met de franchisegever, niet gerechtigd zou zijn. In veel gevallen zijn die intellectuele eigendomsrechten gespecificeerd in de franchise-overeenkomst zelve of in een bijlage daarbij.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In franchise-overeenkomsten is nog al eens bepaald dat franchisenemers onderling instaan voor garanties van diverse produkten. Indien de klant in een vestiging in Horn een radio koopt kan hij met een defect naar een collega-franchisenemer in Roermond. Een dergelijke regeling is begrijpelijk vanuit de dienstverleningsgedachte jegens de consument. Immers, de kracht van de keten ligt bij de uniformiteit en het vertrouwen dat de consument in de keten mag hebben. Dit brengt met zich mee dat de klant overal en altijd voor hetzelfde (probleem) terecht moet kunnen.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In de franchisepraktijk circuleren diverse geschillenregelingen. Deze regelingen bestaan onder meer uit mediation, (NAI) arbitrage en regelingen de bevoegdheid tot geschillenbeslechting toekennen aan de burgerlijke rechter. Daarnaast circuleren bedingen waarbij de franchiseraad als geschillencommissie optreedt. Reeds eerder is in deze rubriek aanbevolen die laatste vorm van geschillenbeslechting in ieder geval niet te hanteren.

Valt arbitrage te prevaleren boven de burgerlijke rechter nadat een poging tot mediation gestrand is?

Inhoud syndiceren