franchiserecht

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Door de bestuursrechter van de Rechtbank te Rotterdam is op 13 februari 2004 een uitspraak gedaan tussen Secon Group B.V. tegen de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waarbij als belanghebbende partijen zich in deze procedure hebben gesteld Chilly B.V. en Basilicum B.V..

Zoals gesteld, betreft het hier een uitspraak betreffende verticale prijsbinding waarin de Rechtbank de praktijk zoals die al sinds enige tijd door de NMa wordt vormgegeven onderschrijft 1).

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Een blijvend punt van aandacht dient in franchiseverhoudingen te allen tijde te zijn de vraag of in de franchiseverhouding niet een dermate grote invloed van franchisegevers-zijde op het beleid van de franchisenemer aanwezig is dat kan worden gesproken van een zogenaamde gezagsverhouding, welke zou kunnen leiden tot het aannemen van een arbeidsrelatie door fiscus en UWV, ook wel aangeduid als fictieve dienstbetrekking. Over dit onderwerp is in deze rubriek al eerder geschreven. Zowel franchisenemer als franchisegever dienen te allen tijde op deze problematiek bedacht te zijn.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

In navolging van eerdere verschenen artikelen van mijn hand zal ik in het onderstaande wederom een huurrechtelijke kwestie behandelen. Meestal hebben de franchisenemer en de franchisegever naast een franchise-overeenkomst veelal eveneens een huurovereenkomst gesloten. De franchisegever zal als zijnde verhuurder en de franchisenemer zal als zijnde huurder de huurovereenkomst zijn aangegaan. Uiteraard kan het ook voorkomen dat de franchisenemer een huurovereenkomst met een andere (rechts)persoon heeft gesloten.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Diverse franchise-organisaties in Nederland zijn gebaseerd op een zogeheten master-franchiseconstructie, waarbij de Nederlandse franchisegever op zijn beurt franchisenemer is van een buitenlandse master-franchisegever, die veelal het betrokken franchise-concept heeft ontworpen en dat in diverse landen op een dergelijke basis exploiteert. De Nederlandse franchisenemers hebben in beginsel uitsluitend te doen met hun Nederlandse franchisegever.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Een enkele keer bevat een franchise-overeenkomst een beding dat de franchisenemer verplicht een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Op zichzelf genomen komt daarbij de gedachte op dat dit beding wellicht te vergaand is in het kader van de juridische en economische zelfstandigheid van de franchisenemer. Daarnaast is het aan de franchisenemer zelf zich al dan niet verzekerd te houden voor het geval hij zich voor rechtsbijstand dient te verzekeren.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In de praktijk zien we de laatste tijd meer en meer ontwikkelingen die wijzen op een ombouw/restyling van de franchise-organisatie, waartoe de franchisenemer dient te herinvesteren.

Van belang in een dergelijke situatie is de vraag of de bestaande franchise-overeenkomst de mogelijkheid biedt om een dergelijke ombouw/restyling van de gehele franchise-organisatie te realiseren?

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

In franchise-overeenkomsten zijn doorgaans overdrachtsregelingen opgenomen die zien op het volgende:

het bedrijf van de franchisenemer wordt in de eerste plaats aangeboden aan de franchisegever; wanneer de franchisegever het bedrijf van de franchisenemer niet over wenst te nemen binnen een redelijke termijn, dan kan de franchisenemer het bedrijf aan een ander aanbieden. Dergelijke regelingen kennen veel varianten en aanvullingen.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

In de Europese Erecode inzake Franchising wordt in artikel 3 vrij uitvoerig stilgestaan bij, kort gezegd, de verplichtingen die een franchisegever heeft ten aanzien van de informatie die hij verstrekt aan aspirant-franchisenemers. Te denken valt hierbij aan de wijze waarop een franchisegever publiceert, (dit dient ondubbelzinnig en niet misleidend te geschieden) en informatie verstrekt, ook financiële informatie, over de franchise-organisatie.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Master-franchise-overeenkomsten kennen doorgaans een lange duur: 20 of 25 jaar is geen uitzondering. In een Master-franchise-overeenkomst worden diverse onderwerpen geregeld, zoals de mogelijkheden en beperkingen waaronder de verleende rechten als franchiserechten mogen worden geëxploiteerd, een target met betrekking tot de te openen vestigingen en nogal eens (eenzijdige) voorwaarden waaronder de master-franchise-overeenkomst tussentijds kan worden beëindigd door de master-franchisegever.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Met enige regelmaat worden in de praktijk vragen gesteld met betrekking tot de juridische aard van een franchise-overeenkomst in relatie tot met name agentuurconstructies. Soms wordt ook wel eens ten onrechte gedacht dat franchising een vorm van agentuur is. Hoewel mengvormen kunnen bestaan, is dat in zijn algemeenheid niet zo.

Inhoud syndiceren