franchisenemer

mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, franchisecontract, opzegging, contractsverlenging, franchisegever, franchisenemer.

Opzegging van een franchiseovereenkomst

Mr. A.W. Dolphijn

franchiseovereenkomst, franchisenemer, franchiserecht, franchisegever

Het vergaren van feitelijk bewijs is soms een van de grootste uitdagingen in geschillen tussen een franchisenemer en een franchisegever. De wetgever heeft hier een aantal mogelijkheden voor geschapen. Te denken valt aan het voorlopig getuigenverhoor. In beginsel moet een dergelijk verzoek altijd worden toegewezen. Echter, in uitzonderingsgevallen wordt het afgewezen.

Mr. A.W. Dolphijn

Franchiseovereenkomst, franchisegever, franchisenemer, prognose, omzetprognose

De kantonrechter te Den Haag oordeelde op 11 november 2014 (2650159 RL EXPL 13-40354) over de vraag of een beroep op dwaling bij het aangaan van een huur- en dealerovereenkomst slaagt. In feite lijkt de samenwerking een vorm van franchising te zijn. 

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, huurovereenkomst, koppeling 

Het gerechtshof Den Haag heeft op 22 december 2014 (ECLI:NL:GHDHA:2014:4103) het kort gedingvonnis in eerste aanleg vernietigd, waarbij - ondanks een forse en langdurige betalingsachterstand van de franchisenemer - de gevorderde ontruiming van het gehuurde afgewezen was. Dit kort gedingvonnis in eerste aanleg becommentarieerde ik reeds. Zie http://tinyurl.com/lobgb3s.

Mr R.C.W.L. Albers

Franchiseovereenkomst, franchise fee, 

Recentelijk oordeelde de voorzieningenrechter te Assen dat een franchisegever ten onrechte de goederenleveranties had opgeschort. De kwestie betreft een geschil tussen een franchisenemer en zijn franchisegever. De franchisenemer exploiteert op grond van een franchiseovereenkomst sinds 2005 een tweetal vestigingen op basis van deze franchiseformule.

mr. T. Meijer

Bij juridische geschillen bestaat de mogelijkheid om door middel van een kort geding de rechtbank te verzoeken voorlopige voorzieningen te treffen. Deze voorlopige voorzieningen dienen veelal het ontstaan van schade, dan wel het oplopen hiervan, te voorkomen. Aangezien dergelijke voorlopige voorzieningen verstrekkende gevolgen kunnen hebben wordt van een eiser in kort geding geëist dat hij een spoedeisend belang heeft bij het instellen van zijn vorderingen.

mr. A.C. van Engel

franchisegever, franchisenemer, Franchiseovereenkomst, overdracht van onderneming

Op 12 november 2014 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak tussen de franchisegever en de franchisenemer over de rechtmatigheid van de beëindiging van de franchiseovereenkomst.

mr. A.C. van Engel

franchisegever, franchisenemer, huurder 

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een huurzaak waarin de verhuurder, de Markthal Rotterdam B.V., goedkeuring heeft verzocht van een aantal afwijkende huurbedingen in de huurovereenkomst met haar huurder.

mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchising, huurovereenkomst, franchiseorganisatie

In een arrest van 18 november 2014, heeft het gerechtshof te Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:4741) zich onder meer gebogen over de vraag of een verhuurder de huur van een bedrijfsruimte mag opzeggen wegens dringen eigen gebruik, omdat haar dochtermaatschappij een overeenkomst gesloten heeft met een franchiseorganisatie ter exploitatie van de bedrijfsruimte onder de franchiseformule van deze franchiseorganisatie.

Mr. A.W. Dolphijn

prognose, franchisenemer, franchisegever, omzetprognose

Inhoud syndiceren