franchisefaillissement

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

mr. A.W. Dolphijn

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 mei 2017, EQLI:NL:GHDHA:2017:1368, zich moeten uitlaten over de vraag of de bank een aspirant-franchisenemer had moeten waarschuwen, in verband met het financieringsarrangement dat de bank met de franchisegever gesloten had. Immers, uit dien hoofde had de bank moeten weten van de deplorabele financiële toestand van de franchisegever en de franchisenemer hier derhalve voor moeten waarschuwen bij het aangaan van de langdurige krediet- en franchiseovereenkomst. 

In het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland d.d.12 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5061 (Bewindvoerder/Expert Groep en Rabobank) stond de vraag centraal of de franchisegever tezamen met de bank aanspraak kon maken op de opbrengst van de uitverkoop bij een vertrekkend franchisenemer. De franchisenemer had een forse betalingsachterstand bij de franchisegever en de bank.

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisegever, opzegging, franchisefaillissement 

Als een franchisenemer in financieel zwaar weer komt, door bijvoorbeeld tegenvallende marktontwikkelingen, zal een franchisegever een franchisenemer van bijstaan en advies moeten voorzien. 

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Enige bijdragen terug schreef mijn kantoorgenoot mr. J. Sterk het nodige omtrent de situatie wanneer een franchisegever failleert en welke de gevolgen daarvan kunnen zijn voor, met name, de betrokken franchisenemers. Is in die bijdrage stilgestaan bij de situatie van een voldongen feit, de situatie na het faillissement dus. Niet minder belangrijk is de situatie onmiddellijk voorafgaand aan het faillissement. In die periode kunnen namelijk door zowel de franchisegever als de franchisenemers beslissingen worden genomen die later, na het faillissement, verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Mr J.M. Smits-de Rave - Franchise advocaat

Het komt nog al eens voor dat een franchisegever zorg draagt voor het vinden van een geschikte huurlocatie voor franchisenemer om zijn bedrijf in te exploiteren, alvorens partijen een franchiseovereenkomst aangaan. Franchisegever zal bij de huurovereenkomst met de verhuurder graag willen gelden als huurder naast de franchisenemer als onderhuurder. Het Burgerlijk Wetboek biedt een huurder namelijk verdergaande bescherming dan een onderhuurder.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Een wederkerend thema in deze bijdrage aan de First Franchise Nieuwsbrief is de betalingsdiscipline binnen franchiseorganisaties, in het bijzonder waar het de betalingsverplichtingen van franchisenemers aan hun franchisegever betreft. Reeds diverse malen is stilgestaan bij de grote risico’s die het laten oplopen van betalingsachterstanden met zich brengt. In de praktijk verzuchten franchisegevers nogal eens dat zij zich gegijzeld voelen door hun franchisenemers, en dat is wellicht niet altijd ver van de waarheid.

Mr. J.H. Kolenbrander - Franchise advocaat

In de praktijk komt het voor dat franchisenemers, en soms ook franchisegevers door of vanwege de crisis in financiële problemen zijn geraakt. In een aantal gevallen wordt geadviseerd aan de ondernemer om schuldsanering aan te vragen. Deze bijdrage bevat een summiere toelichting op de Wet Sanering Natuurlijke Personen.

Elke natuurlijk persoon met een eigen onderneming – ongeacht de aard en de omvang van de onderneming, de activa en de schulden – kan de rechtbank om toepassing van de wettelijke schuldsanering verzoeken, dus in de meeste gevallen ook een franchisenemer.

Mr A.C. van Engel - Franchise advocaat

In deze rubriek is eerder geschreven over “franchisegever in moeilijkheden” en in aansluiting daarop, “Wat te doen als het faillissement een feit is?”. In deze bijdrage wil ik specifieker ingaan op de mogelijkheden van verrekening van vorderingen in faillissement.

Mr. J.H. Kolenbrander - Franchise advocaat

De huidige kredietcrisis slaat als een uitslaande brand om zich heen en kent reeds vele slachtoffers in alle lagen van de samenleving. Ook onder de franchisegevers en –nemers zijn de gevolgen van de crisis niet onopgemerkt gebleven en dreigt in sommige gevallen zelfs een faillissement, al dan niet formulebreed. In onderhavig betoog zal getracht worden om de vraag te beantwoorden wat een franchisenemer mag verwachten aan advies en bijstand van zijn franchisegever in dergelijke (extreme) omstandigheden.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

In de voorlaatste bijdrage voor deze rubriek werd het fenomeen “Franchisegever in moeilijkheden, wat te doen?” besproken. Recentelijk is er helaas wederom een faillissement uitgesproken van een in haar branche toonaangevende franchiseorganisatie. In aansluiting op de voorlaatste bijdrage wordt daarom nu besproken; wat te doen als het faillissement een feit is?

Inhoud syndiceren