franchiseadvocaten

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Franchising is in de meeste gevallen een wijze van samenwerking die alle daarbij betrokkenen veel voordeel kan brengen, de spreekwoordelijke “win win-situatie”. In elk winkelcentrum in Nederland is het bewijs van het succes van franchising in veelvoud te zien. In een relatief korte periode heeft het fenomeen franchising zich tot werkelijk alle geledingen van de samenleving uitgebreid. Franchiseconcepten zijn er dan ook in een enorme verscheidenheid, van schoenmakers tot fast-foodrestaurants en van koeriersdiensten tot drogisterijen.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

De laatste jaren is het aantal faillissementen als gevolg van de slechte economische situatie aanzienlijk gestegen. Ook franchisegevers dan wel franchisenemers zijn niet behoed gebleven voor de gevolgen van deze financiële achteruitgang. In het onderstaande zal nader worden ingegaan op de situatie dat een franchisegever failliet is verklaard en wat de gevolgen hiervan zijn voor de rechtspositie van de franchisenemer.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Niet in alle gevallen is in de franchise-overeenkomst een verwijzing opgenomen naar de franchiseraad of een vergelijkbaar orgaan. Zijn franchisegever en franchisenemer verplicht om een dergelijke raad, of vergelijkbaar orgaan, te hanteren?

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Franchisenemers hebben in de regel diverse duurzame financiële verplichtingen jegens de franchisegever. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan feeverplichtingen, verplichtingen met betrekking tot bijdrages inzake reclame en promotie, huurpenningen in verband met eventuele onderhuur, alsmede diverse overige verplichtingen zoals (aanvullende) financiële verplichtingen op het gebied van opleidingen, administratie, additionele marketinginspanningen etcetera.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

De president van de rechtbank Arnhem heeft zich in kort geding zeer recent weer eens gebogen over enige mededingingsrechtelijke kwesties, waarbij onder andere aan de orde was of een exclusieve afname-overeenkomst rechtsgeldig gesloten was. De exclusieve afname-overeenkomst was aangegaan voor een periode van acht jaar, met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Daarmee voldeed de overeenkomst niet aan de huidige Groepsvrijstellingsverordening betreffende verticale overeenkomsten, nu deze aanmerkelijk langer duurde dan vijf jaar.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

In navolging van eerdere verschenen artikelen van mijn hand zal ik in het onderstaande wederom een huurrechtelijke kwestie behandelen. Veelal is de tussen de franchisegever en franchisenemer gesloten franchise-overeenkomst nauw verbonden met een huurovereenkomst, aangezien de franchisegever als zijnde verhuurder veelal een huurovereenkomst heeft gesloten met de franchisenemer als zijnde huurder. In het onderstaande zal nader worden ingegaan op de mogelijkheid en de wijze waarop een huurprijswijziging kan worden gerealiseerd.

Mr M.S.J. Steenhuis - Franchise advocaat

Door de bestuursrechter van de Rechtbank te Rotterdam is op 13 februari 2004 een uitspraak gedaan tussen Secon Group B.V. tegen de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waarbij als belanghebbende partijen zich in deze procedure hebben gesteld Chilly B.V. en Basilicum B.V..

Zoals gesteld, betreft het hier een uitspraak betreffende verticale prijsbinding waarin de Rechtbank de praktijk zoals die al sinds enige tijd door de NMa wordt vormgegeven onderschrijft 1).

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Een blijvend punt van aandacht dient in franchiseverhoudingen te allen tijde te zijn de vraag of in de franchiseverhouding niet een dermate grote invloed van franchisegevers-zijde op het beleid van de franchisenemer aanwezig is dat kan worden gesproken van een zogenaamde gezagsverhouding, welke zou kunnen leiden tot het aannemen van een arbeidsrelatie door fiscus en UWV, ook wel aangeduid als fictieve dienstbetrekking. Over dit onderwerp is in deze rubriek al eerder geschreven. Zowel franchisenemer als franchisegever dienen te allen tijde op deze problematiek bedacht te zijn.

Mr D. Timmerman - Franchise advocaat

In navolging van eerdere verschenen artikelen van mijn hand zal ik in het onderstaande wederom een huurrechtelijke kwestie behandelen. Meestal hebben de franchisenemer en de franchisegever naast een franchise-overeenkomst veelal eveneens een huurovereenkomst gesloten. De franchisegever zal als zijnde verhuurder en de franchisenemer zal als zijnde huurder de huurovereenkomst zijn aangegaan. Uiteraard kan het ook voorkomen dat de franchisenemer een huurovereenkomst met een andere (rechts)persoon heeft gesloten.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

Diverse franchise-organisaties in Nederland zijn gebaseerd op een zogeheten master-franchiseconstructie, waarbij de Nederlandse franchisegever op zijn beurt franchisenemer is van een buitenlandse master-franchisegever, die veelal het betrokken franchise-concept heeft ontworpen en dat in diverse landen op een dergelijke basis exploiteert. De Nederlandse franchisenemers hebben in beginsel uitsluitend te doen met hun Nederlandse franchisegever.

Inhoud syndiceren