franchiseadvocaten

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ludwigvandam.nl/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In eerdere afleveringen van deze rubriek is reeds stilgestaan bij de gevolgen van een faillissement van de franchisegever voor de franchisenemers. Die zijn velerlei van aard. Stilgestaan is bij problemen die kunnen ontstaan wanneer de leverancier van goederen en diensten een andere entiteit is dan de contractspartij met wie de franchise-overeenkomst is gesloten.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Bij het ontwikkelen van een franchise-organisatie komt steevast het nut en de noodzaak van een franchiseraad aan de orde. Een van de eerste vragen die dan opkomt is of een franchiseraad verplicht is. Het antwoord is nee. Er is geen wettelijke regel die franchisegever en franchisenemer verplicht om een franchiseraad in te stellen. Nochtans is de breed gedragen opvatting dat een franchiseraad natuurlijk wel bijzonder nuttig is. Veelal wordt een dergelijke raad ingesteld wanneer er vijf respectievelijk tien franchisenemers zijn.

Mr S.L. van Vlaardingen - Franchise advocaat

In veel franchiseformules is de franchisenemer verplicht gebruik te maken van de contacten die door de franchisegever worden aangedragen zoals bijvoorbeeld een vaste leverancier of vaste adviseur. Omdat die vaste leverancier of adviseur vaak eigen algemene voorwaarden zal hanteren, worden deze voorwaarden min of meer aan de franchisenemer opgelegd. Dit hoeft niet.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Recentelijk heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaalt dat een verplichting van de franchisenemer om de franchiseonderneming en het pand waarin deze onderneming werd uitgeoefend bij het einde van de franchiseovereenkomst aan de franchisegever te koop aan te bieden in dat geval niet geldig was, omdat dit in strijd zou zijn met het Europees mededingingsrecht. Dit leidde ertoe dat de betrokken franchisenemer in afwijking van het contract vrij was om na afloop van het contract de onderneming onder een andere formule voort te zetten.

Mr D.L. van Dam - Franchise advocaat

In deze rubriek is het fenomeen prijsbinding reeds vaker aan de orde gekomen. Kort gezegd gaat het dan om afspraken, impliciet of expliciet, die er toe leiden dat franchisenemers geen mogelijkheid hebben om van een door de franchisegever vastgestelde verkoopprijs, die aan hun klanten in rekening wordt gebracht, af te wijken.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Het komt nog al eens voor dat franchisegever en franchisenemer de tussen hun bestaande (onder)huurovereenkomst en franchise-overeenkomst willen koppelen door middel van bedingen die afwijkend zijn met het semi-dwingend huurrecht. In de praktijk wordt dan overeengekomen dat, indien de franchise-overeenkomst wordt beëindigd, daarmee tevens de onderhuurovereenkomst tussen franchisegever en franchisenemer is beëindigd.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Indien de franchisenemer zijn bedrijf wenst te verkopen, dan dient op een aantal zaken te worden gelet. De meeste van deze onderwerpen zijn doorgaans geregeld in de franchiseovereenkomst. Daarnaast speelt de franchisegever een grote rol bij de overdracht van het bedrijf van de franchisenemer.

Het verrekenen van vorderingen tussen franchisegever en franchisenemer

Het lijkt zo voor de hand te liggen. U heeft een vordering op iemand die ook nog geld van u krijgt en u spreekt af dat degene de het hoogste bedrag te betalen heeft het meerdere van de eigen vordering aan de ander betaald. Bijvoorbeeld, u heeft een vordering op A van € 100,00 en A heeft een vordering op u van € 75,00 dan betaalt A u een bedrag van € 25,00. De vorderingen worden dan verrekend.

Ook het wetboek voorziet in deze mogelijkheid. Vanaf artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek is de verrekening geregeld.

Mr Th.R. Ludwig - Franchise advocaat

Anders dan nog wel eens gedacht wordt zijn franchise-overeenkomsten voor onbepaalde duur niet zomaar opzegbaar.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Vaak plotseling worden franchisenemer en franchisegever geconfronteerd met een huuropzegging wegens renovatie en/of doordat de verhuurder het pand zelf wil gaan gebruiken.

Inhoud syndiceren